СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ДАННИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА

I. Данни за контакт с администраторите
II.Лични данни, които обработваме
III. Цели и основание на обработката
IV. Източници на лични данни
V. Съхранение на личните данни
VI. Разкриване и международно предаване на лични данни
VII. Сигурност на личните данни
VIII. Вашите права

 1. Данни за контакт с администраторите.

За гарантиране на водещото ни място в сектора, дружествата „АНДИ БГ“ ООД, с ЕИК: 115820126 и „АНДИ–Л“ ЕООД с ЕИК: 115116912, работим в тясно сътрудничество. В рамките на партньорството ни обработваме личните данни на кандидатите за работа като съвместни администратори.И двете дружества са със седалище и адрес на управление в с. Труд, община Марица, област Пловдив, ул. „Карловско шосе“ № 16 Б, комплекс «АНДИ», а информацията за контакт включва: тел: 032/904 000 и факс: 032/904 004.Ние, “АНДИ БГ” ООД и „АНДИ–Л“ ЕООД (наричани в документа още и „Дружествата“) прилагаме принципите за обработване на лични данни. В изпълнение на принципите за прозрачност и добросъвестност на обработката по отношение на субекта на данните, предоставяме информация, чрез настоящото Съобщение за поверителност, съгласно чл.13 и чл.14 от Общия Регламент относно защита на данните.
 1. Лични данни, които обработваме.

Ние извършваме подбора на служителите си въз основа на информацията, която ни предоставят при кандидатстване за работа. Тази информация може да включва:
 • Данни, съдържащи се във Вашата автобиография – имена, имейл, адрес за кореспонденция, телефон, гражданство, дата на раждане, пол, местоживеене; образование и квалификации; професионален опит и информация за заемани длъжности; умения; владеене на езици; притежаване на свидетелство за управление на МПС и друга допълнителна информация, попълнена от Вас.
 • Снимка – включването на снимка към Вашата автобиография е изцяло по Ваша преценка. Ако ни я предоставите, няма да я обработваме чрез технологии за лицево разпознаване.
 • Данни, съдържащи се в съобщението, част от кандидатурата – ако ни изпращате съобщение, заедно с кандидатурата Ви, то може да съдържа лични данни. Вие решавате дали и ако „да“ каква информация за Вас да включите в него.
 • Данни, създадени в процеса на подбор – процесът на подбор включва преценка за това дали сте подходящи за конкретната позиция. При извършване на преценката, може да създадем данни, които се отнасят за вас, напр. оценка на квалификацията или на уменията, с които извършвате работата, за която кандидатствате.
Процесът на подбор включва етап лично събеседване. За този етап, ще Ви поканим в нашите офиси. Извършваме видеонаблюдение с охранителна цел на офисните ни помещения. Можете да получите подробна информация при посещението си във всеки от офисите. За извършване на процеса на подбор на персонал, не са ни необходими чувствителни лични данни, нито данни относно присъди и наказания. Моля, не ни предоставяйте такива данни! Предоставянето на личните Ви данни е доброволно, но ако не ни предоставите информация поне за образованието и предишния Ви опит, както и информация за контакт, Вашата кандидатура няма да бъде разглеждана.
 1. Цели и основание на обработката.

Дружеството обработва Вашите лични данни за целите на подбора на персонал. Това включва обработката на личните Ви данни, за да:
 • оценим кандидатурите за работа и вземем решения за назначаване;
 • проверим верността на предоставената информация;
 • общуваме с Вас във връзка с процеса по подбор.
Дружеството може да обработва личните ви данни за целите на установяването, упражняването и защитата на потенциални правни претенции.Не използваме Вашите данни за автоматизирано вземане на решения, посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително за извършване на профилиране.Ние обработваме Вашите лични данни само при наличие на законово основание за тази обработка. Дружеството обработва Вашите данни на основание съгласие, дадено чрез активните Ви действия по кандидатстване за обявената или бъдещата свободна позиция.
 1. Източници на лични данни.

Основно личните данни, които обработваме за Вас, ще ни бъдат предоставени от Вас по време на кандидатстването за работа. В ограничени случаи, може да получим информация за Вас от трети страни, напр. от лицата за контакт във връзка с представените референции или да вземем предвид публично достъпна информация за Вас.
 1. Съхранение на личните данни.

Нашият общ подход е да запазим личните данни само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да удовлетворим целта, за която са събрани. Обработваме данните Ви, предоставени по конкретна обява, докато решим, че няма да ви поканим или Вие откажете да заемете обявената позиция. Изпратените чрез сайта ни кандидатури, които не са насочени към обявена свободна позиция, запазваме за срок от 6 месеца. В случай, че ни е необходимо да съхраняваме данните ви за по-дълъг срок, ще поискаме да се съгласите с тази обработка.
 1. Разкриване и международно предаване на лични данни.

Обработваме данните Ви в рамките на организацията. Предоставяме достъп до данните, получени чрез сайта ни на доставчици на услуги, свързани с функционирането на сайта:
 • за поддръжката на сайта използваме услугите на „УЕБ ДРИЙМС” ЕООД.
 • доставчикът на хостинг услуги е Интернет Корпорейтед Нетуъркс ООД (ICN.Bg).
Данните Ви се обработват извън нашата организация, когато кандидатствате за свободните позиции чрез посреднически платформи, които са публикували условията за обработката, която извършват. За повече информация се запознайте с тези условия.Не обработваме и не предоставяме личните Ви данни на лица извън Европейското икономическо пространство или на международни организации.
 1. Сигурност на личните данни.

Предприемаме разумни физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда. Изискваме от служителите ни познаване на изискванията за защитата на личните данни. Основната отговорност за гарантиране на сигурност на обработката е за дружеството „АНДИ БГ“ ООД, което осигурява мерки в съответствие с изискванията на внедрения стандарт ISO/IEC 27001:2017.
 1. Вашите права.

Като субект на данните, които ние обработваме в качеството си на администратор, имате право да поискате:
 • Да Ви предоставим достъп до личните Ви данни, при спазване на правата на третите лица;
 • да отстраним неточни лични данни (включително правото да бъдат попълнени непълни лични данни);
 • да изтрием лични данни. Приложимо е само в следните случаи:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани;
  • оттегляте своето съгласие и няма друго правно основание за обработването;
  • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
 • да ограничим обработката на личните данни само до съхранение, когато:
  • точността на личните данни е оспорена;
  • обработката е незаконна, но възразявате срещу изтриването на личните данни;
  • ние вече не изискваме личните данни, но те все още са ви необходими за създаването, упражняването или защитата на правен иск.
 • да упражните правото си на преносимост – за данните, които се обработват въз основа на договор или съгласие, когато обработването им се извършва по автоматизиран начин;
 • да оттеглите съгласието си във всеки момент.
Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на личните Ви данни или желаете да упражнявате някое от Вашите права, моля свържете се с нас на следния адрес за електронна кореспонденция: andigdpr@andi-bg.com.Ако считате, че обработката на лични данни във връзка с подбора на персонал от „АНДИ БГ“ ЕООД, е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до Административен съд – Пловдив.