Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН НА ФИРМА АНДИ

 1. ПРЕДМЕТ.

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между АНДИ-Л ЕООД, 4199, с. Труд, област Пловдив, община Марица, Карловско шосе 16Б, комплекс «АНДИ», ЕИК 115116912, представлявано от Светозар Андреев, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронната платформа за заявки, наричана по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.
 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА.

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 • Наименование на Доставчика: АНДИ-Л ЕООД.
 • Седалище и адрес на управление: 4199, с. Труд, област Пловдив, община Марица, Карловско шосе 16Б, комплекс «АНДИ»
 • Адрес за упражняване на дейността: 4199, с. Труд, област Пловдив, община Марица, Карловско шосе 16Б, комплекс «АНДИ»
 • Данни за кореспонденция: с. Труд, Email: office@andi-bg.com , тел: +359 32904000
 • Вписване в публични регистри: ЕИК 115116912
 • Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-555
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(1) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG 115116912

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронният магазин, достъпен на адрес в Интернет www.andi-bg.com , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 • 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 • 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 • 4. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 • 5. Да преглеждат стоките, техните характеристики и цени;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.andi-bg.com или друго средство за комуникация от разстояние.

Чл. 5. (2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

Чл. 5. (3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

Чл. 5. (4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

Чл. 5. (5)Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Чл. 6. (2) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че електронните изявления, извършени чрез електронния магазин и/или чрез регистрираната от Потребителя електронна поща и електронните изявления от Доставчика към Потребителя (направени чрез електронна поща с разширение @andi-bg.com), които са подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, се считат за подписани със саморъчен подпис.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

Чл. 7. (2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

Чл. 7. (3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Чл. 7. (4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

Чл. 7. (5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(3) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА.

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 9. (2) Договорът се сключва на български език.

Чл. 9. (3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.andi-bg.com

Чл. 9. (4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение, това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика или с които е направена поръчка.

Чл. 9. (5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Чл. 9. (6) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

Чл. 9. (7) За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

Чл. 9. (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл. 9. (9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл.10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

Чл.10 (1) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за заявка;

Чл.10 (2) Избиране дали поръчката да бъде направена като регистриран потребител (в който случай е необходимо въвеждане на потребителско име и парола) или като гост;

Чл.10 (3) Избор на способ и момент за плащане на цената – когато е избраният начин е наложен платеж, доставката се извършва задължително от “Еконт Експрес” ЕООД;

Предоставяне на данни за извършване на доставката;

Чл.10 (4)Предоставяне на данни за извършване на доставката;

Чл.10 (5)Избор на начин на доставка и обслужващ офис;

Чл.10 (6) Потвърждение на поръчката;

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 12. (2) Цената на стоките се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 12. (3) Стойността на пощенските и транспортните разходи не са включени в цената на стоките и следва да се заплати от Ползвателя.

Чл. 12. (4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

Чл. 12. (5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 12. (6) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Чл. 13. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

Чл. 14. (2) За извършването на отказ от договора, Потребителят уведомява Доставчика в посочения по-горе срок. Уведомяването може да бъде извършено чрез извършване използване на траен носител на информация – , на имейл адрес или в писмена форма на посочените адреси за кореспонденция. Потребителят може да използва следния текст при формулиране на отказа си (но това не е задължително):

 • 1. до ........................ (име и адрес на Професионалиста)
 • 2. с настоящото долуподписаният/те .............. Ви уведомявам, че се отказвам от договора
 • 3. дата на сключване на договора .............
 • 4. име на потребителя/ите ..............................
 • 5. адрес/и на потребителя/ите ......................
 • 6. подпис на потребителя/ите ..............................
 • 7. дата на уведомяването .......................................

Чл. 14. (3) Без забавяне, не по-късно от 14 дни от датата на отказ от договор, Потребителят трябва да изпрати или предаде върнатите продукти на Доставчика. Разходите за връщането са за сметка на Потребителя.

Чл. 14. (4) В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените, вкл. разходите за доставка, не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Доставчикът е получил отказа. От сумата, която Клиентът е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

Чл. 14. (5) Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

Чл. 15. (1) Доставчикът обработва поръчките, направени след 16.00 ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден. Всички заявки, направени в неработен ден, се обработват през следващия работен ден. от неделя се обработват в понеделник.

Чл. 15. (2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя.

Чл. 15. (3) В случаите по ал. 2, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

Чл. 15. (4) Доставчикът изпраща поръчаните продукти с избраната от Ползвателя куриерска фирма.

Чл. 15. (5) Цената и срокът за доставка се определя от съответната куриерската фирма.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 17. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. (1) В процеса на използване на електронния магазин, Доставчикът събира и съхранява определен обем информация, която представлява лични данни. Подробна информация за обработваните данни и за извършваните дейности по обработка се съдържат в Съобщение за поверителност на личните данни, създадени и получени при използването на уебсайта.

Чл. 18. (2) При посещение на уебсайта се събира информация чрез бисквитки. Подробна информация се съдържа в Декларацията за използване на бисквитки.

Чл. 18. (3) Ползвателят се задължава да не предоставя повече лични данни от необходимите за извършването на поръчката и доставката. В случай на съмнение, Ползвателят може да се обърне към Доставчика за конкретизиране на необходимите данни.

Чл. 19. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

Чл. 20. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Чл. 20.(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 21. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 22. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 23. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 24. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл.25. Ползвателите, които са потребители, могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове, създадена и поддържана от Европейската комисия.

Чл. 26. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели от датата на публикуването им в сайта www.andi-bg.com