Защита на личните данни

Фирма АНДИ е една от водещите на българския пазар в областта на търговията, проектирането, доставката на оборудване, изграждането и поддръжката на системи за сигурност, слаботокови и електро инсталации. Извършваме дейността си чрез следните търговски Дружества:

  • „АНДИ БГ“ ООД с ЕИК 115820126 е дружество, специализирано в изграждането и поддръжката на системи за сигурност, пожарогасителни, пожароизвестителни, слаботокови и електро инсталации,
  • „АНДИ–Л“ ЕООД с ЕИК115116912 е дружество, специализирано в областта на търговията – търговска и външнотърговската дейност, търговско представителство и посредничество и продажба на системи за сигурност и комуникации.

И двете дружества са със седалище и адрес на управление в с. Труд, община Марица, област Пловдив, ул. „Карловско шосе“ № 16 Б, комплекс «АНДИ», а информацията за контакт включва: тел: 032/904 000 и факс: 032/904 004.

Публикуваме настоящата информация, за да отговорим на новите стандарти, въведени от Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), като се ръководим от принципа, че правата на субекта на данни са лични права, защитаващи неприкосновеността на личността и човешкото достойнство като върховни ценности.

В рамките на своето сътрудничество, двете дружества често споделяме информация, която може да включва и лични данни. Задължени сме да Ви информираме как обработваме Вашите лични данни, как осигуряваме тяхната защита и сигурност и какви са Вашите права. Тази информация ще зависи от вида на конкретната обработка. Затова ще намерите връзки към отделни съобщения за поверителност, за да разберете как се използва Вашата лична информация и как да упражните Вашите права за конкретен случай.

В изпълнение на договор за сътрудничество, двете дружества обработваме лични данни като съвместни администратори. Заедно определяме целите и средствата за обработката на личните данни на кандидатите за работа, на контрагентите ни и техните представители и служители и на посетителите на нашия уеб сайт: http://www.andi-bg.com/. Условията, при които извършваме съвместните дейности по обработка, са описани в следните съобщения за поверителност:

За подобряване на функционалностите на настоящия сайт използваме бисквитки. Можете да се информирате за тази обработка като се запознаете с нашата Декларация за използването на бисквитки.

По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, можете да се обърнете към нас чрез електронен адрес за кореспонденция: andigdpr@andi-bg.com. Можете да използвате посочения имейл при въпроси и искания към което и да е от Дружествата. За ваше улеснение сме разработили Образец на искането за упражняване на права.

При актуализиране на нашите съобщения за поверителност, направени като част от нашия постоянен ангажимент да бъдем прозрачни, промените ще бъдат публикувани на сайта.

В рамките на основната дейност на „АНДИ БГ“ ООД, извършваме дейности по монтаж (когато е свързана с въвеждане в експлоатация), поддържане и обслужване и сервизна дейност на технически устройства, които са носители на лични данни. При извършването на тези дейности може да се наложи обработка на лични данни, която извършваме в качеството на обработващ съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТКАНА ЛИЧНИ ДАННИ НА „АНДИ БГ“ ООД.

Макар че основната дейност на „АНДИ Л“ ЕООД не включва дейности, които могат да доведат до обработка на лични данни, съдържащи се в техническите устройства, ако въз основа на индивидуалния договор такава се налага, дейностите по монтаж (когато е свързана с въвеждане в експлоатация), поддържане и обслужване и сервизна дейност на технически устройства, които са носители на лични данни, ще се извърши от АНДИ БГ“ ООД съгласно общите му условия. В тези случаи „АНДИ Л“ ЕООД предава техническото устройство без да извършва, каквито и да е дейности по обработка на лични данни.